Tidak kira sama ada Maybank, CIMB, Bank Islam, RHB, atau Hong Leong Bank, caranya hampir sama. Setelah penerimaannya serta penerimaan anda terhadap terma dan syarat, akses anda ke Perkhidmatan Perbankan Internet akan diaktivasikan. Namun, jika anda telah menukar nombor telefon anda, anda juga perlu mendaftar semula nombor telefon mudah alih tersebut sebagai langkah keselamatan perbankan internet. Anda bersetuju dan tidak boleh ditarik balik dan memberi kuasa kepada kami untuk bertindak ke atas semua arahan anda (termasuk pemindahan dana, pembayaran bil, menghentikan arahan bayaran, dll) melalui Perkhidmatan selepas anda berjaya Masuk ke Perkhidmatan, dan menerima tanggungjawab penuh untuk semua Arahan, dan khususnya untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan Arahan anda, dan juga untuk memastikan bahawa arahan yang sama tidak sengaja dihantar kepada kami dua kali. Anda perlu memberi Kod Laluan kepada Penerima melalui panggilan sahaja. Aduan dan pertanyaan anda akan disiasat dan dikendalikan dalam tempoh masa sepuluh (10) hari bekerja selepas menerima pertanyaan atau aduan anda. RHB Bank berhak, dari masa ke masa, dengan notis minimal 21 (dua puluh satu) hari, untuk levi fi dan caj, atau mempelbagaikan fi dan caj yang ada, untuk mengakses dan / atau penggunaan Perkhidmatan atau untuk setiap produk atau barang yang disediakan dalam laman web ini, selaras dengan peraturan yang tersedia, peraturan-peraturan atau arahan lain yang dikenakan oleh pihak pihak berkuasa berkaitan. endobj Setelah penamatan Perkhidmatan kami tidak diwajibkan untuk bertindak atas setiap arahan anda, baik yang diterima sebelum atau selepas tarikh efektif penamatan dan yang belum atau sudah dilaksanakan oleh kami, atas budi bicara mutlak Jika ada hal luar biasa atau kegiatan yang kami menghendaki anda untuk mematuhinya, anda harus bertindak dan mematuhi semua langkah yang diperlukan oleh kami untuk menjadikan segala penyelesaianatau penamatan semua aktiviti di bawah efektif terhadap Perkhidmatan atau Laman Web. Transaksi yang ditawarkan oleh Perbankan Internet RHB, Transaksi yang ditawarkan oleh Perbankan Mudah Alih RHB, Had transaksi dikenakan oleh Perbankan Internet RHB dan/atau Perbankan Mudah Alih RHB di atas budi bicara mutlak, di mana had semasa adalah seperti berikut: -, Insuran Atas Talian – Pembelian & Pembaharuan. endobj RHB Bank akan, dari masa ke masa, di atas budi bicara mutlak, menampilkan produk pihak ketiga atau perkhidmatan tertentu di Laman Web ini, atau pautan ke laman web pihak ketiga tersebut di Laman  Web kami. Setelah Berjaya mendaftar dengan Perbankan Internet RHB, anda boleh menggunakan ID Masuk dan Kata Laluan yang sama untuk mengakses Perbankan Mudah Alih. "Hei nak Novi. Semua perjanjian yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian Produk melalui RHB Now Mobile App ini adalah di antara anda dan Pedagang masing-masing. endobj endobj Walaupun terdapat peruntukan lain terkandung di sini, pihak Bank boleh pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis dan tanpa harus memberikan alasan apapun kepada anda, akan menghentikan, menangguhkan atau menamatkan Perkhidmatan Perbankan Internet atau Perbankan Mudah Alih  (atau sebahagian daripadanya) atau hak anda untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Perbankan Internet atau Perbankan Mudah Alih (atau sebahagian daripadanya), tanpa syarat atau sebaliknya, di atas budi bicara kami sendiri secara mutlak. Semua maklumat / berita yang dipaparkan melalui aplikasi ini tidak harus dikongsi / diterbitkan dalam alat komunikasi atau iklan lain. 5 0 obj Malah, pelanggan tidak perlu bersusah payah pergi ke mesin anjungan teller mandiri (ATM) untuk urus niaga. Tiada penghantaran Produk akan dibuat untuk yang menggunakan alamat P.O. Walau apa pun yang terkandung di sini atau sebaliknya, dan walaupun pematuhan peribadi anda dengan prosedur langganan Perkhidmatan, RHB Bank layak (tapi tidak berkewajipan) untuk menghalang akses anda kepada Perkhidmatan sehingga RHB Bank telah menerima surat kebenaran tentang pemegang akaun bersama anda (jika berkaitan) untuk akses dan penggunaan Perkhidmatan. Untuk anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Perbankan Internet untuk melihat baki Kad Kredit dan sejarah transaksi, anda mesti mendaftar Kad ATM/Kad Debit anda apabila anda log masuk ke Perkhidmatan Perbankan Internet pada kali pertama. Kesemua pihak harus patuh kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah di Malaysia, namun RHB Bank mempunyai hak untuk meneruskan tindakan terhadap anda di mahkamah di negara-negara lain yang  bidang kuasanya ditubuhkan. Pelanggan hendaklah merujuk terus kepada Pedagang untuk sebarang penghantaran lewat dan/atau tuntutan sekiranya tidak menerima Produk yang dibeli. Penerima memerlukan kod laluan untuk membuat pungutan Pembayaran RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya . Penghantaran SMS berhubung dengan RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya, Bank dan/atau pembekal perkhidmatan tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai kawalan ke atas apa jua kesesakan trafik SMS, kegagalan rangkaian dan/atau gangguan yang mungkin dialami oleh pembekal perkhidmatan rangkaian telefon mudah alih masing-masing semasa proses menghantar SMS kepada anda yang boleh menyebabkan SMS tidak dihantar atau kelewatan penghantaran SMS selepas permintaan anda untuk transaksi RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya Bahan-bahan dan maklumat dalam Fungsi ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada huraian Produk, maklumat, data, teks, imej, audio, video, pautan atau perkara lain (selepas ini dirujuk sebagai "Bahan dan Maklumat") disediakan secara "seadanya" dan "sebagaimana tersedia". Anda memahami bahawa setiap akses kepada web atau Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih, perbankan akan dilakukan melalui pembekal perkhidmatan internet yang relevan, pembekal rangkaian atau pembekal komunikasi rangkaian atau pembekal perkhidmatan yang lain di negara dari mana perkhidmatan tersebut dicapai, dan setakat ini akses tersebut juga akan patuh kepada dan ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan negara itu dan setiap terma dan syarat yang ditetapkan oleh pembekal perkhidmatan internet oleh  pembekal rangkaian atau pembekal komunikasi rangkaian atau pembekal perkhidmatan lain yang relevan. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan hasil siasatan atau aduan anda, anda boleh membuat rayuan terhadap keputusan berkenaan dengan mengajukan rayuan anda kepada Bank Negara Malaysia atau Biro Pengantaraan Kewangan (Financial Mediation Bureau FMB). 7 0 obj Sementara menunggu pungutan dari Penerima, akaun anda akan diuntukkan untuk jumlah bayaran yang akan dijalankan ( "Peruntukkan Jumlah") itu. Anda gagal memahami bagaimana untuk mengendalikan / menggunakan perkhidmatan ini atau gagal untuk memastikan keselamatan Kod Laluan dan maklumat lain. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan yang memerlukan bantuan lanjut berkaitan Internet dan Perbankan Mudah Alih, anda boleh menghubungi 03 9206 8118, atau emel kepada customer.service@rhbgroup.com. Dalam apa-apa keadaan, kemasukan dan baki yang ditunjukkan dalam e-Penyata akan dianggap betul melainkan anda memberitahu Bank akan apa-apa percanggahan dalam masa 14 hari dari tarikh dalam e-Penyata, tanpa mengambil kira bila anda membuka e-Penyata; Memberitahu Bank dengan serta-merta dengan menghantar e-mel ke customer.service@rhbgroup.com atau menghubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan RHB di 1300 888 742 sekiranya berlaku kelewatan atau kesilapan/kegagalan penghantaran e-Penyata atau jika terdapat apa-apa ketidakseragaman/ tuntutan akan apa-apa debit yang tidak dibenarkan yang muncul dalam e-Penyata, yang sekiranya tiada, anda disifatkan telah mendapat dan menerima semua butirannya. Pada setiap masa anda bersetuju untuk sentiasa memastikan dana yang mencukupi dalam (s) Akaun anda untuk memudahkan permintaan yang diberikan berdasarkan terma dan syarat ini. Sekiranya anda tidak lagi menjadi pelanggan RHB Premier, anda akan mengakses Aplikasi Perbankan Mudah Alih RHB Now tanpa tema dan ciri RHB Premier. Tajuk yang digunakan dalam terma dan syarat ini adalah untuk rujukan dan kemudahan sahaja dan tidak akan dipertimbangkan dalam interpretasi atau pembinaan terma dan syarat ini. Kenyataan, baik bertulis atau lisan, yang diberikan oleh pegawai atau wakil-wakil dari RHB Bank adalah dianggap tidak sah dan tidak mempunyai pengaruh undang-undang apapun. Ini merupakan fungsi pengesahan bersama yang digunakan oleh RHB Bank untuk pengesahkan bahawa laman Login adalah yang asli daripada Laman Web RHB Bank. Dalam terma dan syarat ini, melainkan konteksnya menurut dokumen ini menghendaki yang selainnya, perkataan dan ungkapan yang berikut hendaklah mempunyai maksud yang berikut: RHB akan menyediakan Penyata Kad Kredit dan semua Akaun Perbankan kepada anda dalam bentuk elektronik ("e-Penyata") menurut pilihan yang telah anda buat apabila berjaya mendaftar dengan perkhidmatan e-Penyata dengan menghantar e-Penyata secara terus melalui e-mel ke alamat e-mel Internet yang anda berikan. ... Apabila selesai mengisi nombor akaun dan transaksi berjaya dilakukan, akaun maybank anda sudah bersambung dengan akaun tabung haji. RHB Bank berhak pada bila-bila masa untuk mengubah, mengubah suai, memadam atau menambah maklumat / berita yang dipaparkan dengan memberikan notis dua puluh satu (21) hari terlebih dahulu kepada anda. Definisi dan Tafsiran: Terma dan penyata yang berikut akan mempunyai maksud yang diberikan kepadanya melainkan jika konteksnya mempunyai makna yang berbeza. Aras 12, Menara AA, KLS akan dihantar bersama dengan Kod Keselamatan melalui SMS ke nombor telefon mudah alih anda yang berdaftar. Untuk melakukan transaksi kewangan atau menukar profil peribadi anda: Anda perlu mendaftar nombor telefon mudah alih dengan menghubungi Khidmat Pelanggan Perbankan Internet di 03 9206 8118. menjadi pelanggan Bank dan menjadi pengguna Perbankan Internet RHB Now dan/atau Perbankan Mudah Alih yang sah; telah memasang aplikasi RHB Now Mobile App pada telefon pintar anda; mempunyai akaun semasa peribadi atau akaun simpanan yang aktif dengan Bank; Jika anda mahu menjalankan transaksi RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya anda perlu mengemukakan permintaan transaksi untuk memulakan transaksi RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya melalui RHB Now Mobile App, bergantung kepada nombor telefon yang diberikan oleh anda, Bank akan kemudian menghantar pemberitahuan melalui Perkhidmatan Pesanan ringkas (SMS), e-mel atau Private Facebook Wall Post kepada Penerima, memberitahu mereka bahawa RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya pindahan wang daripada anda sudah sedia untuk pungutan. Call our Customer Care Centre numbers for ALL your banking services. Sila pastikan maklumat yang diberikan adalah tepat. Terma dan syarat ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia. Bank memperakui bahawa alamat e-mel anda yang diberikan adalah milik dan kepunyaan anda. "PIN ATM" bermaksud nombor pengenalan meribadi anda, sama ada diberi oleh RHB Bank atau RHB Islamic Bank, jika anda mendaftar melalui mana-mana SSO atau dipilih oleh anda melalui mana-mana ATM, selaras dengan prosedur langganan Perkhidmatan ATM. Pengakuan itu hendaklah disifatkan sebagai pengakuan penerimaan oleh Pembeli. Persetujuan ini adalah untuk dibaca bersamaan dengan Terma-terma Mengakses RHB Bank dan apa jua bentuk arahan yang dibekalkan oleh mana-mana entiti RHB di dalam Kumpulan RHB yang menyediakan perkhidmatan kepada anda, termasuk apa jua terma dan syarat di mana entiti-entiti Kumpulan RHB akan tetapkan dari masa ke semasa.Jika terdapat konflik di antara perjanjian ini dan juga perjanjian lain yang anda mungkin ada dengan RHB Bank, RHB Islamic Bank atau mana-mana subsidiari, sekutu dan/atau rakan niaganya, terma dan syarat ini mengatasi yang lain dalam penggunaan Perbankan Internet dan Perbankan Mudah Alih. Alat Mudah Alih bermaksud alat mudah alih atau apa jua alat komunikasi lain yang digunakan untuk mengakses perkhidmatan Perbankan Mudah Alih. Nama Pemanggil yang sepadan dan yang pertama dalam senarai nombor telefon akan di populasikan ke RHB Pay Anyone™ melalui halaman masuk telefon. Pembelian anda yang sebenarnya adalah tertakluk kepada terma dan syarat standard Pedagang tersebut dan syarat jualan dan/atau mana-mana terma dan syarat jualan tertentu yang lain sebagaimana yang tertakluk kepada Produk tertentu. Gambar-gambar tersebut diambil oleh saya sendiri di bank berkenaan pada pukul 4 pagi pada tahun 2008. Penghantaran Produk dalam tempoh masa untuk penghantaran adalah menjadi tanggungjawab Pedagang dan Bank tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas sebarang kelewatan atau kegagalan untuk menyampaikan produk-produk tersebut. Perkataan yang membawa maksud jantina lelaki termasuk perempuan dan neuter dan sebaliknya. Meskipun berlakunyer pembatalan perkhidmatan, anda masih terikat kepada terma-terma dan syarat-syarat ini setakat ianya berhubung kait dengan obligasi atau liabiliti yang masih belum terlaksana atau dilepaskan. Terma dan Syarat utk RHB Pay Anyone™ dengan Siri, Terma dan syarat yang mengawal penggunaan Perbankan Internet dan/atau Perkhidmatan Perbankan Mudah Alih (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan ini") kepada pelanggan yang layak, bagi membenarkan mereka mengakses secara elektronik dan menggunakan Akaun serta produk, perkhidmatan dan kemudahan perbankan yang lain yang disediakan oleh RHB Bank Berhad (No Syarikat: 6171-M), RHB Islamic Bank Berhad (No Syarikat : 680329-V), RHB Investment Bank Berhad (No Syarikat : 19663-P), RHB Asset Management Sdn Bhd (Company No : 174588-x ) dan entiti-entiti lain di dalam Kumpulan Perbankan RHB kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Kumpulan RHB" (melalui www.rhbgroup.com (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Laman Web")). Selain hal tersebut, anda menerima dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan elektronik mekanik, data atau rasuah, virus komputer, pepijat atau masalah berkaitan yang boleh tercetus daripada perkhidmatan yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan internet yang relevan, rangkaian atau komunikasi operator rangkaian atau pembekal perkhidmatan yang lain. Jabatan e-Banking  <> Terma dan syarat yang terkini ini mengatasi mana-mana terma dan syarat terdahulu yang anda mungkin pernah terima atau akses melalui laman web dan/atau peralatan mudah alih. Setelah penerimaannya serta penerimaan anda terhadap terma dan syarat, akses anda ke Perkhidmatan Perbankan Internet akan diaktifkan. Untuk memastikan bahawa anda seorang sahaja yang boleh mengakses dan memberi arahan menggunakan Perkhidmatan, anda harus patuh kepada prosedur keselamatan berikut: Adalah menjadi tanggungjawab anda agar Pengenal anda dirahsiakan. Terma dan syarat yang terkandung dalam dokumen ini dan semua tambahan, pindaan dan variasi daripadanya hendaklah secara bersama membentuk penerimaan dan persetujuan antara anda dengan RHB Bank/RHB Islamic Bank ("RHB") ("Perjanjian ini"), bagi tujuan pendaftaran dan melihat e-Penyata oleh anda. Anda juga harus memastikan bahawa PC atau komputer riba anda dipasang dengan anti virus terbaru dan perisian anti-spyware dan bahawa perisian sentiasa dipasang dan dikemaskini dengan pola yang terbaru. Untuk melakukan permohonan transaksi ini, anda perlu:-, memberikan maklumat sebagaimana yang diminta oleh Bank (termasuk maklumat perhubungan Penerima); dan. RHB Bank bebas dalam mewakili anda untuk menggunakan mana-mana pihak ketiga yang berkecuali dalam menerbitkan draf permintaan, cek juruwang atau dalam melaksanakan jenis kiriman wang yang lain (seperti Pindahan Dana IBG dan perkhidmatan RHB-PayPal) dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa liabiliti atas kelewatan, bukan kiriman wang atau bukan resit deposit dana sepertinya yang terbit daripada daripada pihak ketiga yang berkecuali. �Na�x���[�c�E�U�E�4��.>% ���d�s Anda juga bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk komputer anda, sistem atau peranti lain dari mana anda mengakses Perkhidmatan Perbankan Internet, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyelenggaraan, operasi dan persetujuan penggunaan komputer seperti, sistem atau peranti lain dan itu adalah tanggungjawab anda untuk memenuhi kriteria yang dikuatkuasakan oleh kami dari masa ke masa berhubung dengan komputer anda, sistem atau peranti lain dari mana anda mengakses Perkhidmatan Perbankan Internet (termasuk perisian yang digunakan). "Laman Web" bermaksud laman web RHB di http://www.rhbgroup.com. Data yang dipopulasi akan di gunakan untuk transaksi tersebut sahaja dan tidak akan disimpan dalam Aplikasi Perbankan Mudah Alih RHB Now. �������l��d� А���q=��A?������k2hv��5S�#�_�ϟ�se�e�|N��sX�A���1�oQ�Yf �?�90��Ӛ�g�����O�Y~��h-Uʌ�se�_�K��k��F��y�U�/S9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!��R�#ʇÁ��N�5�Ǖ���v����5�5��H% cʐ�P^V�n2�,��j�m_�LGk/\ �l6`AvY������p8�g�7 ����54 1���r>�3���ܷW� �̭>�8��Cr�ԃ�T� 1�5�2pi��e躴��`�;k2h � b����q}�8��(k�Z��5X� ��/B��3��;ucm�Q���|������d�F��e��1/���oe�`�s.�G��o�[��Z�dW���G������ Dimana sesuai, anda akan mendapatkan dari Bank Negara Malaysia kelulusan yang relevan berdasarkan undang-undang Pertukaran Kawalan. "Perkhidmatan Perbankan Internet" bermaksud produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh RHB Bank kepada anda, melalui Internet melalui Laman Web selaras dengan terma dan syarat ini atau apa jua kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh RHB Bank. Dalam apa keadaan sekalipun, kami serta Penyedia Perkhidmatan mahupun mana-mana anggota gabungan kami dan mereka, penyedia akaun atau mana-mana ahli mereka akan bertanggungjawab di atas sebarang kehilangan atau kerosakan, secara langsung atau tidak, secara teladan, turutan, kebetulan, punitif, kehilangan atau kerosakan khas, atau kehilangan pendapatan, keuntungan, nama baik, penggunaan, data atau kehilangan yang tidak dapat diterangkan (termasuk mana-mana pihak ketiga) walau bagaimana ianya timbul, dan semua kerosakan berikut yang dinyatakan pengecualian. Setelah penerimaan pendaftaran Kad Kredit anda, anda perlu mengisi Nama Pengguna, Kata Laluan dan Perkataan Rahsia. Terma dan Syarat RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya - untuk Penghantar, 26. jika berlaku “Unable to process your request” dalam permohonan anda, sila telefon Customer Service Centre di 1 300 88 1900. "perkhidmatan e-Penyata" bermaksud perkhidmatan yang diberikan oleh Bank kepada anda, dan apabila pendaftaran anda berjaya, dimana anda akan dapat menerima e-Penyata anda dan menyemak serta mencetaknya. Butir-butir pembelian boleh diperolehi di laman perakuan di mana anda boleh mendapatkan nombor rujukan, nama pembeli dan tarikh pembelian. Ini adalah had maksimum yang dibenarkan dan had ini akan ditetapkan semula pada tengah malam (waktu Malaysia) setiap hari. Anda boleh ade lebih daripada satu akaun CDS, dan akaun tu akan link dengan broker anda. Sila ambil perhatian bahawa transaksi tertentu hanya boleh diproses pada waktu perbankan biasa dan mungkin mengambil beberapa hari bekerja untuk menyelesaikannya, meskipun waktu operasi Perkhidmatan dilanjutkan. Anda boleh menghantar e-mel kepada RHB Bank di ibanksupport@rhbbank.com.my atau menghubungi talian utama Premier untuk sebarang Bantuan. Dari masa ke masa, RHB Bank akan mengeluarkan arahan atau arahan berkaitan dengan penggunaan hak intelektual dan pemilikan milik RHB Bank (atau untuk penciptanya) dan anda perlu mematuhi mana-mana dan semua perintah atau arahan tersebut. RHB Bank akan atas budi bicara mutlaknyanya menentukan susunan atau kepentingan pindahan dana yang diarahkan oleh anda, dan atas budi bicaran mutlaknya menggunakan kemudahan overdraf (jika berkaitan) untuk melaksanakan pindahan dana tersebut, daripada menggunakan Akaun yang lain (jika tidak dimaklumkan oleh anda) dan kemudiannya akan memindahkan dana daripada Akaun anda yang lain untuk melunaskan amaun yang tidak mencukupi di dalam akaun semasa anda. Sekiranya Bank menerima aduan pelanggan melalui saluran perkhidmatan pelanggan, semua pertanyaan, komen dan aduan akan dikemukakan kepada Pedagang berkenaan untuk tindakan pengendalian selanjutnya. Semua kata laluan mesti disimpan rapi dan tidak harus didedahkan kepada sesiapa. 25. Apabila sahaja pendaftaran perkhidmatan e-Penyata berjaya, penyata bercetak bagi akaun tidak akan lagi dihasilkan dan dihantar kepada anda ke alamat terakhir anda yang diketahui. Penyalahgunaan oleh anda berkaitan dengan Fungsi dan perkhidmatan yang disediakan dengannya; Pelanggaran oleh anda terhadap terma dan syarat di dalam ini dalam apa juga keadaan, dan/atau; Apa-apa tuntutan harta intelek atau pelanggaran hak milik yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap Bank berkaitan dengan penggunaan dan akses RHB Now Mobile App dan/atau pembelian Produk oleh anda. Pembatalan perkhidmatan e-Penyata boleh dikuatkuasakan oleh mana-mana pihak dengan memberikan notis terlebih dahulu. Perkataan "anda" bermaksud pemilik dan/atau pemilik bersama yang akaunnya didaftarkan untuk mendapatkan perkhidmatan e-Penyata kami yang dihantar secara elektronik ke alamat e-mel internet anda. kegagalan anda untuk memastikan bahawa anda mempunyai dana yang mencukupi dalam Akaun anda, dan / atau mengeluarkan Arahan transaksidengan notis terdahulu dan / atau selaras dengan terma dan syarat yang berkaitan dengan hal tersebut (sila lihat Klausa 3.3.2 dan 12.3 dokumen ini, dan Ayat 9 umumnya). Kemudiannya, anda akan membentuk Nama Pengguna, Kata Laluan dan Perkataan Rahsia anda untuk mengakses perkhidmatan ini. Anda memperakui dan bersetuju bahawa bagi tujuan Perkhidmatan RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya, RHB Now Mobile App akan mengakses dan menggunakan maklumat dalam akaun Facebook anda dan/atau butir-butir perhubungan (contohnya, nama penerima, nombor telefon bimbit, alamat e-mel) yang disimpan pada telefon mudah alih anda, dan anda dengan ini bersetuju kepada Bank untuk akses dan menggunakan maklumat tersebut untuk penyediaan Perkhidmatan RHB Pay Anyone ™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya dan membenarkan Bank untuk menghubungi Penerima yang ditetapkan oleh anda dengan menggunakan maklumat tersebut (termasuk melalui pos peribadi di laman Facebook melalui akaun Facebook anda) bagi pihak anda. Anda bertanggungjawab ke atas cukai atau duti (termasuk cukai barangan dan perkhidmatan) terhadap Produk dan diselesaikan secara langsung dengan Pedagang. RHB Bank berhak pada bila-bila masa, dengan syarat RHB Bank telah memberikan notis dua puluh satu (21) hari kalendar kepada anda, untuk membuat sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada bahan dan maklumat yang diberikan. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan diantara terma dan syarat ini dan semua yang terkandung dalam klausa 25 hingga 26, maka terma dan syarat ini akan digunakan untuk tujuan yang berkaitan dengan RHB Pay Anyone ™ dengan ciri arahan suara Siri. pilihan oleh RHB Bank melalui urusan kaunter, di mana-mana cawangan RHB Bank atau melalui apa-apa cara yang difikirkan sesuai oleh RHB Bank. Bank berhak untuk mengenakan caj sebanyak RM 0.50 atau menyemak semula caj bagi penggunaan Perkhidmatan RHB Pay Anyone™ / RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya dan/atau Aplikasi melalui pemberitahuan bertulis kepada anda. Ketersediaan perkhidmatan e-Penyata hendaklah atas budi bicara mutlak Bank. Jalan Tun Razak Anda dengan ini memberi kuasa kepada RHB (tanpa dipertanggungjawabkan) untuk mendebit yuran/caj daripada mana-mana akaun anda (sama ada deposit, semasa dan/atau selainnya) dengan RHB pada bila-bila masa dengan apa cara sekali pun dan kekerapan yang ditentukan oleh Bank.

Michigan Pit Bull Rescue, National Beer Lovers Day 2020, Emami Chisel Art Pvt Ltd, Roasted Vegetable Scrap Stock, New York Skyline Silhouette Printable, Code Geass Movie Reddit, Pioneer Village Salem, Massachusetts, Today In The Bible, Air Hawk Pro Replacement Parts, Hermes Percy Jackson Actor, If I Don't Have You Backstreet, South Park Sound Effects,